2025-2029 dönemini kapsayan yeni stratejik planın hazırlık çalışmaları Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can tarafından 31 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan genelge ile başlatıldı.

Şehir Tarihi Atölyesinde bu hafta: Giresunlu Seyyid Mehmet Paşa ve Tarihi Şahsiyeti Şehir Tarihi Atölyesinde bu hafta: Giresunlu Seyyid Mehmet Paşa ve Tarihi Şahsiyeti

Kamuda stratejik planlama, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi (2021 Sürümü)" hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. 
Giresun Üniversitesinin 2020-2024 stratejik planının 2024 yılında sona ereceği göz önüne alındığında, 2025-2029 dönemini kapsayan yeni stratejik planın hazırlık çalışmaları Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can tarafından 31 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan genelge ile başlatıldı. Bu çerçevede, stratejik plan çalışmalarını en üst düzeyde yönlendirmek amacıyla çalışmaları Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can tarafından Strateji Geliştirme Kurulu oluşturuldu. Stratejik Planın hazırlanmasına yönelik ilk toplantı, 29 Ekim 2023 tarihinde Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can’ın 2020-2024 Stratejik Planı çalışmalarına ilişkin değerlendirmeleri ile başlayan toplantıda, 2025-2029 Stratejik Planı için “Hazırlık Süreci, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Farklılaşma Stratejileri, Strateji Geliştirme: Amaç, Hedef ve Stratejilerin Belirlenmesi” başlıklarına ilişkin planlama adımları ve izlenecek yol haritası belirlendi. Prof. Dr. Can, Giresun Üniversitesi'nin 4. Dönem stratejik plan hazırlıklarının başladığını ve Strateji geliştirme Kurulu başta olmak üzere bu çalışmalara tüm birim yöneticileri ve personelinin gerekli özeni göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, planın devletin kalkınma planları, orta vadeli programlar gibi üst politika belgeleri ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK ve YÖKAK gibi üst düzey kurumların stratejik planlarına uyumlu olması gerektiğini, özellikle ihtisaslaşma alanı olan fındık alanında hedefleri ve performans göstergelerini içermesi gerektiğini vurguladı. Bu dönemin stratejik planında ayrıca, program ve kurumsal akreditasyon çalışmaları için temel stratejilerin belirlenmesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve diğer akademik faaliyetlerde kaliteyi ve kalite temelli kriterleri yükseltmenin önemli olduğunu, tüm bu çalışmaları yürütmek üzere birim ve alanları temsil kabiliyeti olan ve özveri ile çalışacak "Stratejik Planlama Ekibi" oluşturulmasının önemini belirtti.

Kurul tarafından yapılan istişareler neticesinde Stratejik Plan Hazırlık Programını hazırlayacak ve mevzuata uygun çalışmaları yürütecek olan “2025-2029 Dönemi Stratejik Planlama Ekibi”nin belirlendiği toplantı; üniversitenin stratejik planında yer alması gereken stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için alabileceği önlemler ve iyileştirme faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.
Toplantıya, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güven Özdem ve Prof. Dr. Hüseyin Şahin, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Mustafa Şanal ve Strateji Geliştirme Kurulu üyeleri katıldı.