Alaeddin Bayram, yerel seçimle ilgili Doğankent halkına ve seçmenlerine basın açıklamasında bulundu.

Bayram yaptığı basın açıklamasında şu ifadelerde bulundu;

"31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Yerel Seçim Takvimi Yüksek Seçim Kurulunun 2023/1532 sayılı kararı ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlamıştır. Seçmen Listeleri 4-17 Ocak 2024 tarihleri arasında askıda kalacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 yerel seçimleri için aldığı yeni kararla, geçmiş yıllarda seçmen göçünün en önemli sebebi olan 'Misafir seçmen' uygulamasına son verdi. YSK, adres değişiklikleri için 1 Ekim 2023 tarihine kadar süre tanımıştı.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümlerinde, yerleşim yeri adresi 'sürekli kalma niyetiyle oturulan yer', diğer adres ise 'yerleşim yeri adresi dışında kalan yerler' olarak tanımlanmıştır.

MADDE 9 – (1) Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz. (2) Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü gibi konutlar da kişinin talebi halinde diğer adres olarak tutulur.

Bazı vatandaşların yazlık gibi ikinci adresleri olabildiğini, "İkinci adreste, yazlıkta, otelde oy kullanmak mümkün olmadığını, Vatandaşların seçmen kütükleri değişinceye kadar ikametgah adreslerini tatil yaptıkları yere aktarırlarsa veya yaşamaya başlarlarsa ancak bu şekilde orada oy kullanabilirler.

Yasa koyucu, işlenen suçun kimin işlediğine bakmaz. İster memur olsun, ister serbest çalışan, ister köylü Mehmet ağa, ister siyasetçi, bakan, muhtar, memur ne olursa olsun USULSÜZLÜĞÜN CEZASI AYNIDIR. Onun için yerel seçimler öncesi suç oluşturabilecek hallerle ilgili YASA MADDELERİNİ HATIRLATMAKTA ve Seçmenlerin kanuni yaptırımlara maruz kalmamaları için aşağıdaki hususlarda dikkatli olmaları kendi yararınadır. .

GERÇEĞE AYKIRI ADRES BEYANI CEZASI NEDİR?

Adres Beyanında Bulunmama Cezası 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2024 yılı için; Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 451,00 TL, Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 9441,00 TL’dir.

Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler ALTI AYDAN DÖRT YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARI İLGİLİ MEVZUATLARLA ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

5490 sayılı kanun net ve açıktır ve her vatandaş daimi yaşadığı yeri birinci adres olarak bildirmekle yükümlüdür.

MUHTAR SEÇİLMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir.

Şimdi gelelim asıl meseleye;

Filika Cafe yeniden hizmette Filika Cafe yeniden hizmette

Askıdaki seçmen listeleri incelendiğinde;

Yaylalarda Süttaşı Mahallesi’ne bağlı KAVRAZ ve OLUCAK adı altında 2 adet yerleşim yeri oluşturulmuştur. Sanki daimi yerleşim yeriymiş gibi seçmenler kaydedilmiş ya da buralardaki adresler malikleri tarafından DAİMİ İKAMETGAH OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. Bu durum yasalara aykırıdır ve yukarıda bu yasa maddeleri dikkatlice okunmalıdır. Yaylalar nera kanununa göre MERA’dır ve Mezra’dır. Mera Kanununa göre yaylalar sadece hayvanı bulunanlara kanuna uygun olarak Valilik ve birimleri tarafından tahsis edilebilir. Bu yaylalarda yapılan cins değişikliğinin yasalara uygun olup olmadığı ayrı bir inceleme ve dava konusudur. Hizmet gereği yasal bir uygulama yapıldıysa yerel yönetimlerce Yaylaların ne amaçla mahalle statüsüne kavuşturulduğu hususunda mutlaka bir gerekçeleri vardır ve yasal yollara başvurulduğunda bunu ilgili mercilerde kanun gereği açıklamak durumundadırlar. Yaylaların yasal çerçevede mahalleye dönüştüğünü varsayarak ( her vatandaşın ve mağdurların her zaman kanuni yola başvurma hakkı vardır)

Yaylaların ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİNDE 2. ADRES olarak gösterilmesi yaşayanların refahı için ise amenna… Ancaaak, Yasaları kendine göre yorumlayanlar, devşirme veya başka bir amaçla gerçeğe aykırı adres beyanı ve bir takım manipülasyonlarla adreslerini bu yaylalara taşıyanlar, seçimlerin sonucuna etki edebilecek seçmen hareketlerine sebep oluyorsa buna yeltenenler şikayet durumunda mutlaka kanun önünde hesap vermekle karşı karşıya kalabilirler. Yasalar yoruma açık değildir ve yasalar herkese ayrı işlemez. Buna yönetenler ve yönetilenler ve hatta kamuyu temsil edenler de dahildir. Başka ilçelerden, il dışından buralara kendi istekleri ile veya birilerinin tavsiyesi ile seçmen yazılanlar hakkında mağdur olanlar veya her bir birey yasal işleme başvurabilirler ve bunun sonucu olarak kanunlar devreye girer.

Seçim aşamasında Bir başka ihlal şekli de adayların akrabalarının seçim için oyunu seçim bölgesine taşımasıdır. Bu tür uygulamaya girenler şikayet sonucunda ciddi sonuçlarla ve mağduriyetlerle karşılaşabilirler. Özellikle aynı evde ve aynı adres numarasında birden fazla farklı soy isimde kadınlı erkekli seçmen yazılımları tespit edilmiştir. Hane halkı karı-kocanın dışında başka ve farklı soyisimler, birbirleri ile yakından uzaktan alakasız kişilerin aynı adreste bulunması suç teşkil edebilir. Burası otel olmadığına göre işin bir de bu yönden değerlendirmesi yapılabilir. Kira kontratı v.s. gibi…

4-17 Ocak 2024 tarihleri arasında bu tür durumları tespit edilenler hakkında yasal seçim mevzuatı çerçevesinde siyasi parti ilçe başkanları itiraz hakları vardır ve mutlaka kullanacaklardır. Ancak bunun bir de adli yönden değerlendirilmesi ve karşılığı vardır. Gerek ilçe başkanları, gerek muhtarlar, gerekse sade bir vatandaş bile bu kişiler hakkında SAVCILIK KANALI ile şikayette bulunabilirler. Böyle bir durumda seçim bölgesinde ikamet etmediği halde seçim bölgesine yazılanlar, devamlı oturmadıkları halde adresini oy kullanmak için taşıyanlar, başka illerde yasal olarak işçi ve memur olarak çalıştıkları kanıtlandıkları durumda yaptıkları eylemin sonucuna da katlanmak durumunda olurlar. Askı süresi bitince her şey bitti sayılmaz. Askı süresi siyasi partileri bağlar. Normal bireyler için geçerli değildir ve herkes her zaman suç duyurusunda bulunma hakkına sahiptir. Seçim bitse bile kimlerin oy kullanıp kullanmadığı seçim tutanaklarında attığınız imzalarla sabittir. Seçim bölgesi dışından gelenler seçim bitse dahi şikayet vukuu bulduğunda bunlar ortaya çıkar.

Sonuç olarak bana ulaşan ve benim net olarak tespit ettiğim bu tür işlemleri seçim öncesi ve sonrası savcılık makamına yasal çerçevede taşıyacağımı hatırlatmak istiyorum. Özellikle başka ilçelerden yaylalara yazılanlar, seçim bölgesi dışında olup ta sadece seçim için gelenler hakkında seçim öncesi çalıştıkları resmi kurumlara yazılmak sureti ile bu kişilerin nerede çalıştıkları rahatlıkla belgelenebilir. Bu araştırmaları bu kişilerin yaşadıkları ve çalıştıkları her savcılık makamı şikayete tabi olmak üzere yapabilir. Cimer de etkili bir araştırma kurumudur ve iş resmiyete döküldüğünde bu tür durumlar araştırılır. Ben kendi namıma bu tür durumları tespit ettiğimde bu işlemleri yapacağımı net olarak söyleyebilirim.

Kasıtlı olsun veya olmasın bir suç unsuru oluştuğunda yasal işlem başladığında suç ve ceza yasalarında eylemi yapana; “BEN BUNUN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM” diye bir seçenek sunulmamaktadır. Her fiile ve işlenen her suça yasalarda karşılık gelen mutlaka bir ceza maddesi vardır. Bu bazen para cezası olur. Bazen de istenmeyecek şekilde hak mahrumiyetleri ile sonuçlanabilir.

Bazı suçlar vardır. Yanlış beyandan kaynaklanır. Bazı suçlar vardır gözden kaçmıştır. Birilerinin mağduriyetine sebep olunmuş ise ve şikayete tabi ise, şikayet edildiğinde yasalar işlemeye başlar. Eylemin daha önce defalarca yapılmasına karşılık bir ceza alınmamış olunabilir. Süreç şikayet edildiğinde başlar ve cezadan kurtuluş yoktur. Vay ben bilmiyordum, vay ben daha önce de aynı şekilde yapmıştım, herkes yapıyordu da ben yapınca mı suç oldu gibi savunmaların, yalvarma ve yakınmaların yasalar karşısında hiçbir geçerliliği yoktur.

Ben Alaeddin Bayram olarak kendi namıma bu tür eylemleri ve seçim öncesi ve seçim sonrasının takipçisi olacağımı gerek sevcılıklar (il içi, il dışı), gerekse resmi kurumlar bazında şikayetlerimi yapacağımı kamuoyuna ilanen basın yoluyla duyuruyorum."