T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından kamu idarelerinin denetimi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Giresun Belediyesi’ne ait 2021 yılı Sayıştay denetim raporu yayınlandı.

Sayıştay’ın 2021 yılı raporuna göre Giresun Belediyesi’nde birçok eksik ve usulsüzlüğe rastlanıldı.

Şenlikoğlu, “Engelli vatandaşlarımız için çalışıyoruz” Şenlikoğlu, “Engelli vatandaşlarımız için çalışıyoruz”

Tespit edilen bulgular şu şekilde sıralandı;

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

 1. 15 - 31 Aralık Dönemine İlişkin Hesaplanan İşçi Ücretlerinin Ödenmesinde Bütçe Emanetleri Hesabının Kullanılmaması
 2. Birikmiş Amortismanlar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması
 3. Taşınır İşlemlerinin Yönetmeliğe Uygun Olarak Yapılmaması
 4. İdare Taşınmazlarının Kayıt ve Değerleme İşlemlerinin İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Yapılmaması
 5. Belediyenin İller Bankası’ndaki Sermaye Payının Mali Rapor ve Tablolarda Eksik Görünmesi

B. Diğer Bulgular

 1. Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi
 2. Belediye Taşınmazlarının Ecrimisil Karşılığı İşgalcilere Kullandırılmaya Devam Edilmesi ve Ecrimisil Gelirlerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi
 3. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine Sözleşmeye Konu Olamayacak Hükümler Konulması
 4. Doğrudan Temin Kayıt Formunun Doldurulmaması ve Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Kayıt Altına Alınmaması
 5. Parasal Limit Dâhilindeki Doğrudan Temin Alımlarında Yasaklılık Teyidinin Yapılmaması
 6. İhalelerde Pazarlık Usulünün Genel Bir Uygulama Haline Getirilmesi
 7. Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında, Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması
 8. Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması
 9. Otopark Hesabında Toplanan Tutarların Amacı Dışında Kullanılması
 10. Bazı Ödeme Belgelerindeki Yetkili İmzalarının Tamamlanması Beklenmeden Ödemelerin Yapılması
 11. Yevmiye Defterine Geçmişe Yönelik Kayıt Yapılması
 12. Harcama Yetkisinin Harcama Biriminin En Üst Yöneticisinde Olmaması

Sayıştay’ın 2021 senesine ait yaptığı denetimlerde tespit edilen bu usulsüzlüklerden ön plana çıkanları, yayınlanan rapor ışığında sizlere aktarmaya devam edeceğiz.